Thông tư 01-2024

Thông tư 01-2024: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn [...]

Thông tư số 07

Quy định chi trả, bảo đảm có yêu cầu, hướng các hoạt động đó cần [...]

Thông tư số 06

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và [...]

Nghị định số 24

Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu [...]

Luật đấu thầu số 22

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; [...]