Luật đấu thầu số 22

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn
nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh
doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *